Project Description

Referència extensa sobre la depuració dels metges a Girona després de la guerra, en els anys 1939 a 1946. Persones del Col·legi que van tenir una actitud més repressiva. Relació de metges sancionats i de metges expulsats. Esquema de la declaració jurada obligatòria. En conjunt un 20 % dels metges col·legiats gironins foren sancionats.